تایپ 74 - مرکز تایپ و پیاده سازی و تبدیل صوت به متن
تبدیل گفتار به نوشتار / پیاده سازی صوت / تایپ سخنرانی / تایپ مصاحبه
تبدیل صوت به متن